Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 06 2019

misshorrorshow-of-midgard:

Ladies, gents and non-binaries: Stephen Fry, man who possesses the most common sense of any human on earth.

9281 96a3 500
Reposted fromparrtyzant parrtyzant viahardbitch hardbitch
2360 5438 500
Reposted fromnutt nutt viatobecontinued tobecontinued
Zwykle, jeżeli nie wiesz o co chodzi to chodzi o zwiększenie okazywania jej miłości. Zapewnienie jej, że jesteś bardziej stabilny emocjonalnie od niej i wiesz czego chcesz od życia, chcesz - Jej
Pragnęła może zwierzyć się komuś z tego wszystkiego, ale jak wypowiedzieć ten nieokreślony smutek, zmienny jak rozpływające się obłoki, nieuchwytny jak wiatr.
Brakowało jej słów, okazji i śmiałości.
— Gustave Flaubert
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viahardbitch hardbitch
9753 4522 500
Reposted frombearded bearded viahardbitch hardbitch
5048 c56e
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viahardbitch hardbitch
5940 1d2c 500
Reposted fromsavatage savatage viahardbitch hardbitch
4802 3efb
0778 3e71 500
Reposted fromsoftboi softboi viahardbitch hardbitch
2370 41c4 500
Reposted fromnutt nutt viahardbitch hardbitch
2485 96e1
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viahardbitch hardbitch

June 23 2019

Kiedy związek jest udany? Jeśli ta druga osoba jest twoim przyjacielem. Jeśli ją cały czas szanujesz. Jeśli ci imponuje. I jeśli chcesz mieć z nią dzieci i się zestarzeć.

Reszta to bajki. Choć ładnie się je ogląda i fajnie słucha

— Piotr C. pokolenieikea.com
Reposted frompanikea panikea viatobecontinued tobecontinued
5658 0864 500
Reposted fromhwaiting hwaiting viaapatyczna apatyczna
6582 b5ef 500
Reposted fromkarmaflimmern karmaflimmern viaapatyczna apatyczna
4572 3d18
Reposted fromkaiee kaiee viaapatyczna apatyczna
6354 6b00 500
Reposted fromAtari Atari viaapatyczna apatyczna
dlaczego nie pisze się tak jak się mówi
nie pisze się tak jak się kocha
nie pisze się tak jak się cierpi
nie pisze się tak jak się milczy

pisze się trochę tak jak nie jest
— Jan Twardowski
Reposted fromefekt-placebo efekt-placebo viaintihar intihar
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl