Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 19 2020

9834 4e96 500
Reposted fromgreenloud greenloud viaapatyczna apatyczna
8386 ddbb 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaapatyczna apatyczna
Przecież najbardziej dojrzewamy  w obliczu największych problemów. Właśnie wtedy, kiedy smutek zlepia nasze powieki, a my musimy otworzyć oczy. Otworzyć oczy na nasze życie i żyć. Wtedy dowiadujemy się najwięcej. O sobie, o ludziach, o życiu. Czy to nie ironia, że uczymy się żyć wtedy, kiedy umieramy?
— Magdalena Janikowska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaapatyczna apatyczna
Reposted fromshakeme shakeme viaapatyczna apatyczna
Reposted fromFlau Flau viaapatyczna apatyczna
9145 41f6
Reposted fromczarnycukier czarnycukier viaapatyczna apatyczna
7340 53b7 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viatobecontinued tobecontinued
7334 8074 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viatobecontinued tobecontinued
"Skoro można pomyśleć, że może być lepiej, to znaczy, że już jest lepiej."
— Olga Tokarczuk, Moment niedźwiedzia
Reposted fromavooid avooid viamamzawieszke mamzawieszke
2974 9e17
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapanimruk panimruk
1298 7d62 500
7341 c845
7345 6c4d
7323 8394

February 14 2020

Młodzi ludzie często myślą, że w związku ważne są namiętności, a w końcu okazuje się, że najważniejsza ze wszystkiego jest herbata. I że potem brak jej najbardziej.
— Mariusz Szczygieł - "Nie ma"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaapatyczna apatyczna
3171 68f1 500
Reposted frommodalna modalna viaapatyczna apatyczna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl